18 września, 2019

Kto odpowiada za wypadek na placu zabaw

Plac zabaw jest miejscem chętnie odwiedzanym przez każde dziecko i chyba każdemu z nas kojarzy się z beztroską zabawą. Tymczasem wesołe igraszki mogą zakończyć się wypadkiem i urazem, którego skutki mogą być rozmaite – od niegroźnych otarć, czy siniaków po poważne urazy, czy złamania wymagające długotrwałego leczenia i rehabilitacji. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie miałam do czynienia z roszczeniami z tytułu urazu doznanego przez dziecko na placu zabaw. Poniżej znajdą Państwo odpowiedź na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na placu zabaw.

Rozpatrując kwestię odpowiedzialności za wypadki dzieci na placu zabaw należy rozpocząć od ustalenia okoliczności czy dziecko w sposób prawidłowy korzystało z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Chodzi o korzystanie z urządzeń w sposób do tego przewidziany oraz zgodny z przeznaczeniem urządzenia. W praktyce punktem wyjścia do oceny tej okoliczności pozostają wszystkie instrukcje i regulaminy dostępne zwykle na placu zabaw, z którymi powinien zapoznać się rodzic przed rozpoczęciem zabawy przez dziecko. Nie można bowiem występować z roszczeniami przeciwko osobom trzecim, gdy do wypadku doszło z winy lub zaniedbania rodzica, lub na skutek niesubordynacji dziecka.

Przykłady: dziecko złamało nogę zeskakując z huśtawki, albo też spadło z huśtawki, gdy huśtało się stojąc na huśtawce, choć powinno huśtać się siedząc, albo też dziecko zostało uderzone przez huśtawkę, ponieważ podbiegło do niej, nie zauważając huśtających się dzieci.

W sytuacji, gdy do wypadku doszło z przyczyn leżących po stronie rodzica lub dziecka rodzic nie może wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko osobom trzecim. Nie musi to jednak oznaczać, że zawsze skutki leczenia urazów będących skutkiem takiego wypadku rodzic musi pokryć z własnej kieszeni. Jeśli dziecko jest ubezpieczone od skutków nieszczęśliwych wypadków, wówczas należy niezwłocznie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i czekać na wypłatę środków z polisy. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zwykle objęte są ubezpieczeniem od skutków nieszczęśliwych wypadków w podstawowym zakresie (w ramach ubezpieczenia zbiorowego proponowanego przez placówki edukacyjne), warto jednak rozważyć dodatkową polisę, by w sposób realny zabezpieczyć zdrowie dzieci i własny spokój.

W dalszej kolejności należy omówić kwestię wypadków na placu zabaw, do których doszło z winy właściciela lub zarządcy obiektu. Właścicielem placu zabawa może być zarówno podmiot publiczny (gmina, miasto), jak również wspólnota lokatorska, lub spółdzielnia mieszkaniowa. Właściciel placu zabaw może korzystać z usług profesjonalnego zarządcy, wówczas odpowiedzialność może być przypisana zarządcy placu zabaw. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków, za które odpowiedzialność ponosi właściciel, lub zarządca placu zabaw wymienić należy: nieprawidłowe przygotowanie placu zabaw, wadliwe wykonanie urządzeń, brak odpowiedniego zabezpieczenia placu zabaw i urządzeń, lub też niewłaściwa konserwacja urządzeń. Ustalając odpowiedzialność właściciela, lub zarządcy należy zbadać, czy w danym stanie doszło do łącznego zaistnieniem trzech przesłanek:

  • zaistniała szkoda (tj. uszczuplenie majątkowe, np. poniesienie wydatków na leczenie, lub rehabilitację), lub krzywda (tj. uszczerbek o charakterze niemajątkowym, np. doznanie cierpienia, czy też traumy będące skutkiem wypadku)
  • szkoda lub krzywda muszą być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (np. poniesione koszty rehabilitacji, która była konieczna po złamaniu nogi na skutek przewrócenia się urządzenia na placu zabaw),
  • musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą lub krzywdą, a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy (np. urządzenie było źle zamontowane, na skutek czego przewróciło się i spowodowało złamanie u dziecka).

Ustalenie wymienionych przesłanek, pozwala przyjąć, że możemy skierować nasze roszczenia przeciwko właścicielowi lub zarządcy placu zabaw.

Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za wypadek na placu zabaw może być również innej osoby obecnej na placu zabaw. Jako przykład warto wskazać sytuację, gdy dziecko doznaje urazu na skutek niewłaściwego korzystania z placu zabaw przez inne dziecko (np. dziecko zeskakując z huśtawki powoduje uraz u naszego dziecka). Należy bowiem wskazać, że odpowiedzialność za działania każdego dziecka na placu zabaw ponosi jego opiekun prawny, który ma obowiązek zadbać, by jego dziecko zachowywało się właściwie na placu zabaw. W sytuacji, gdy Państwa dziecko dozna urazu na skutek zachowania innej osoby obecnej na placu zabaw należ pamiętać, aby niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ujawnienia tożsamości osoby odpowiedzialnej (np. uzyskać dobrowolne ujawnienie danych, potwierdzonych wglądem do okazanego dokumentu, a w razie konieczności poprzez wezwanie odpowiednich służb), gdyż ustalenie tej okoliczności w terminie późniejszym może okazać się niemal niemożliwe.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu zagadnienie dotyczące tego, kto pozostaje odpowiedzialny za wypadki na placu zabaw. Należy jednak pamiętać, że każde zdarzenie na placu zabaw wymaga indywidualnej analizy i dlatego, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń warto niezwłocznie zwrócić się o poradę do radcy prawnego, lub adwokata. W następnym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie: Jakie roszczenia przysługują dziecku, które doznało wypadku na placu zabaw?

Radca Prawny Magdalena Jagła
www.adwokatjagla.pl